O FIRMIE ESI JOURNEY

WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU DZIECIĘCEGO

Regulamin wypożyczalni Esi Journey

Regulamin wypożyczalni Esi Journey

  1. Informacje ogólne.

Właścicielem wypożyczalni jest firma Esi Journey Dagmara Łukasiewicz-Kołacz, ul. Zatorska 108c/2, 51-215 Wrocław, NIP: 6121772302 (dalej Esi Journey). Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług oferowanych przez Esi Journey, dostępnych w ramach serwisu: www.esi.wroclaw.pl i jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016r. poz.1030 z późn. zm.). Kliencie mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego regulaminu przy użyciu strony internetowej: www.esi.wroclaw.pl Na każde żądnie Esi Journey zobowiązuje się udostępnić niniejszy Regulamin w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

  1. Rodzaj i zakres świadczonych usług.

Esi Journey świadczy następujące są usługi:

Wypożyczenia przyczepki Nordic Cab Explorer 2016 5w1.

Wypożyczenia fotelika samochodowego Emmaljunga 0-13 kg.

Wypożyczenia niani elektronicznej Angel Care.

Wypożyczenia wagi noworodkowej.

Wypożyczenie wanienki składanej.

Wypożyczenie słuchawek wygłuszających.

Wypożyczania chust tkanych.

Wypożyczania chust kółkowych.

Wypożyczania nosideł ergonomicznych.

Doradztwa chrustowego, które obejmuje naukę wiązania chust oraz noszenia w nosidłach miękkich.

Masaż Shantala.

Masaż macierzyński.

Doula.

ChustoKomis

Szczegółowe opis powyższych usług jest udostępniany na stronie internetowej: www.esi.wroclaw.pl Przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej www.esi.wroclaw.pl Klienci Esi Journey mogą dokonywać rezerwacji wypożyczanego sprzętu.

Usługi wypożyczenia sprzętu są świadczone na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej. Umowa jest podpisywana w miejscu siedziby firmy.

  1. Zasady wypożyczania oraz rezerwacji sprzętu.

Rezerwacja następuje poprzez formularz rezerwacji na stronie internetowej www.esi.wroclaw.pl umieszczonym pod konkretnym przedmiotem do wypożyczenia, dostępność jest potwierdzana drogą mailową bądź telefonicznie. Anulowanie rezerwacji jest możliwe na 4 dni przed planowanym wypożyczeniem.

Doba jest liczona od godziny 18 dnia poprzedzającego wynajem do godziny 10 dnia następnego po zakończonym okresie wynajmu

Przed wypożyczeniem Klient przedstawia dokument ze zdjęciem. Sprzęt zostaje wypożyczony na podstawi i na zasadach zawartych w pisemnej umowie.

W przypadku chęci przedłużenia najmu, Klient musi powiadomić Esi Journey na 24 h przed planowanym oddaniem sprzętu i uiścić opłaty za wynajem. Esi Journey ma prawo bez podania przyczyny do odmowy przedłużenia okresu najmu.

  1. Zasady korzystania ze sprzętu

Sprzęt wypożyczany przez Esi Journey powinien być użytkowany zgodnie z instrukcjami producentów sprzętu, dołączanymi do wypożyczanego sprzętu.

W przypadku uszkodzenia/zgubienia/zniszczenia sprzętu lub jego części wypożyczający zobowiązany jest zapłacić kwotę odpowiadającą wartości przedmiotu wypożyczonego.

  1. Reklamacje

Reklamacja w sprawie usług świadczonych przez Esi Journey mogą być składane drogą mailową na adres: info@esi.wroclaw.pl lub listową na adres siedziby.

Esi Journey zobowiązuje się do rozpatrywania wszystkich złożonych reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania .

  1. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych klientów korzystających z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu jest Esi Journey. Administrator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług opisanych Regulaminem. Dane osobowe są przetwarza zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) Przetwarzane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podmiot którego dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7.

Witaj,
Od 25 maja 2018 obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony Twoich danych
osobowych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. (UE)
2016/679 c, (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119 s.1) w skrócie RODO.

Poniżej piszemy co robimy z Twoimi danymi, po co je przetwarzamy i przede wszystkim jakie
masz prawa z tym związane, także poświęć proszę chwilę i przeczytaj ;)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jestem Ja- Dagmara Łukasiewicz-Kołacz prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą Esi Journey, numer NIP 6121772302. Mój adres i dane pod
którymi możesz się ze mną kontaktować to: 51-215 Wrocław, ul. Zatorska 108c/2, tel. 608 847 155,
poczta email: info@esi.wroclaw.pl

Jak otrzymałam Twoje dane?
Twoje dane otrzymałam bezpośrednio od Ciebie w momencie podpisywania umowy, wypełniania
kwestionariusza bądź ich przekazania przez Ciebie pocztą elektroniczną ze strony
http://esi.wroclaw.pl/.

Chcesz się czegoś dowiedzieć, zadać pytanie, po prostu się skontaktować?
Dane pod którymi możesz się ze mną kontaktować to: 51-215 Wrocław, ul. Zatorska 108c/2, tel. 608
847 155, poczta email: info@esi.wroclaw.pl

W jakim celu i na jakiej postawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z
Tobą umowy albo wykonania usługi którą zamówiłeś/aś a w szczególności:

możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z funkcjonalności strony
internetowej
weryfikacji poprawności danych przesłanych podczas rejestracji oraz zawarcia umowy
obsługi składanych przez Ciebie zamówień
prawidłowej obsługi płatności
obsługi reklamacji
obsługi wiadomości jakie do nas kierujesz
w celach związanych ze świadczeniem usług, dostępnych na naszej stronie internetowej

przesyłania dokumentów sprzedaży drogą elektroniczną
w celach związanych z obowiązkami wynikającymi z prowadzenia i rozliczania działalności
gospodarczej
w celach dochodzenia ewentualnych roszczeń
Niezależnie od RODO Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z odrębnymi przepisami (np. dla
celów podatkowych i rachunkowych).
Dane te przetwarzane są w poniżej wskazanych celach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Esi Journey, a w szczególności:

prawidłowe działanie strony internetowej Esi Journey
przeciwdziałanie oszustwom oraz nadużyciom
bezpieczeństwa ruchu sieciowego dla Ciebie i pozostałych użytkowników
obsługiwania zgłoszeń przesyłanych do nas przez formularze kontaktowe oraz adres e-mail gdy nie są
one związane z realizacją zawieranej umowy
archiwizowanie danych w celach wymaganych przepisami prawa
Twoje dane osobowe będą zapisywane również w plikach cookies w celu łatwiejszego logowania i
wygodniejszego dla Ciebie działania sklepu.
Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?
Podczas rejestracji wymagamy od Ciebie informacji niezbędnych do prawidłowej obsługi zamówień,
w celu zawarcia umowy, obsługi płatności i świadczenia usług oferowanych w ramach prowadzonej
działalności

Nie podanie przez Ciebie wymaganych do zawarcia umowy danych, niestety uniemożliwi jej zawarcie.

Jakie są Twoje prawa względem nas w kwestii przetwarzania danych?
Szanujemy Twoje dane osobowe, dlatego gwarantujemy Ci spełnienie wszystkich praw wynikających
z RODO. W szczególności prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec dalszego ich przetwarzania.

Pamiętaj, że skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało
miejsce do momentu wycofania zgody, a od 25 maja 2018 r. masz również prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do bycia zapomnianym.

Kiedy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych?
Począwszy od 25 maja 2018 roku masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych, gdy:

przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się
znalazłeś/aś,
Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są
profilowane dla tego celu.
W jaki sposób możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych?
W celu zmiany swoich ustawień dotyczących wyrażonych przez Ciebie zgód skontaktuj się z Nami 51-
215 Wrocław, ul. Zatorska 108c/2, tel. 608 847 155, poczta email: info@esi.wroclaw.pl

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniane są, firmom przewozowym, firmom obsługującym płatności,
bankom, firmom księgowym. Zgodnie z przepisami prawa Twoje dane mogą zostać przekazane
odpowiednim organom publicznym.

Czy Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Nie, Twoje dane nie wychodzą poza obszar EOG.

Czy dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych?
Nie

Regulamin wchodzi w życie 25.05.2018